WAŻNE!!! Komunikat organizatora.

Szanowni Państwo,
informujemy, że konkurs na wykonanie Lapbooka odbędzie się w późniejszym terminie.

Prosimy dzieci i nauczycieli, by będąc w domu szykowały prace konkursowe.
O terminie powiadomimy poprzez stronę internetową.
Z poważaniem
Organizator konkursu

„Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach”.

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy,
ul. K.K. Baczyńskiego 3 85-805 Bydgoszcz, tel. 52 375 53 49 www.mdk1.bydgoszcz.pl

CELE KONKURSU:
1. Poznanie walorów Bydgoszczy lub innych miejscowości w Polsce i na świecie.
2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy w formie lapbooka.
4. Wzbogacenie warsztatu plastycznego poprzez wykorzystanie nowych technik.

UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

WARUNKI UDZIAŁU:
1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka związanej z Bydgoszczą lub innym ciekawym miejscem na świecie.
2. Lapbooki muszą być wykonane samodzielnie; nauczyciel udziela tylko konsultacji merytorycznych.
3. Praca powinna być wykonana na brystolu z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. Nie dopuszcza się prac wykonanych z materiałów sypkich.
4. Format lapboooków: od A1 do A3.
5. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę indywidualną, która wcześniej nie podlegała ocenie.
6. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.
7. Na odwrocie pracy należy umieścić podpisaną i uzupełnioną kartę informacyjną oraz dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego.
8. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu, chyba że autor lapbooka zgłosi wcześniej chęć odebrania pracy.
9. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 5 prac.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie z przyczyn od niego niezależnych.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do MDK1, ul K.K. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz do dnia 9 kwietnia 2020r. do godziny 16.00
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
Pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres e-mailowy Działu Organizacji Imprez MDK1: mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl

OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną, interpunkcyjną, zgodność z tematem i estetykę.
3. Komisja przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4, klasy 5-6, klasy 7-8.
4. Zakończeniem konkursu będzie wystawa nadesłanych lapbooków w Galerii MDK-1, na którą finaliści zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo. Podczas uroczystości odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień.

TERMIN WYSTAWY: 21 kwietnia 2020r. wtorek, godz. 10.00

Więcej w regulaminie >>Regulamin_lapbook<<