Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mdk1.bydgoszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy
ul.K.K. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
tel. 52 375 53 49

mdk01@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 52 375 53 49 lub na adres e-mail mdk01@edu.bydgoszcz.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy

MDK nr 1

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od ulicy K. K. Baczyńskiego przez bramkę , bez utrudnień. Do budynku wchodzi się po schodach(5stopni) oraz możliwość skorzystania z podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony boiska schodami w dół ( 4stopnie) bez możliwości podjazdu. Wejście od strony parkingu do pracowni muzycznej schodami (4stopnie). Budynek parterowy z niższą kondygnacją.

Dostępność korytarzy, schodów

Parter dostępny. Na parterze znajduje się sala taneczna, sekretariat z gabinetem dyrektora, gabinet wicedyrektora, szatnia, pracownia informatyczna, plastyczna, szachowa, językowa, taneczna i galeria MDK-1 . Toalety , pracownia gier komputerowych, sala klubu przedszkolaka oraz gabinet referenta dostępne w niższych kondygnacjach budynku. Dostęp do niższych kondygnacji wyłącznie schodami.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

MDK nr 1 posiada parking , który jest dostępny dla pracowników i rodziców bez wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Wjazd przez bramę .

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Nie ma

Inne informacje

Do głównego holu MDK nr 1 wejście przez podwójne drzwi.

Toalety niedostępne dla niepełnosprawnych na wózku.


RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
raport o stanie zapewnienia dostępności